‼️ĐỪNG CỐ HIỂU, HÃY TIN CẬY CHÚA TRƯỚC

⛰Bạn có thể phải đối mặt với tình trạng bế tắc ngay lúc này – tài chính, tình cảm, các mối quan hệ – nhưng nếu bạn tin cậy Chúa và tiếp tục bước đi trong đức tin, ngay cả khi bạn không nhìn thấy một phương cách nào, Chúa vẫn sẽ mở cho bạn một con đường.

🌻Sẽ dễ dàng hơn khi bạn bước đi theo con đường mà Chúa đã vạch ra trước mặt bạn, nhưng sự hiểu biết không phải là điều kiện để bạn bắt đầu con đường. Châm ngôn 4:18 nói, “Nhưng đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng, Càng sáng thêm cho đến giữa trưa.” (RVV11) Một ngày nào đó bạn sẽ đứng trong ánh sáng vĩnh hằng và nhìn xem bức tranh toàn cảnh. Bạn sẽ thấy mục đích của Đức Chúa Trời đằng sau con đường Ngài đã chọn cho bạn.

📜Hãy làm theo điều mà Châm ngôn 3:5-6 nói: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.”(RVV11)

🌀Hãy kiên trì. Chúa biết những gì Ngài đang làm. Chúa biết điều gì tốt nhất cho bạn. Ngài nhìn thấy kết quả cuối cùng còn bạn thì không thể. Tất cả những nan đề, đau khổ, khó khăn và cản trở – tất cả những điều làm cho bạn hỏi “tại sao” – một ngày nào đó sẽ rõ ràng trong ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời.

🔆Còn bây giờ, chúng ta phải học cách tin cậy Đức Chúa Trời trước.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 71)

#Châmngôn

#RickWarren

‼️ĐỪNG CỐ HIỂU, HÃY TIN CẬY CHÚA TRƯỚC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *