⚓️⚔️🛡“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, Tôi sẽ hãi hùng ai?”

Thi Thiên 27:1 RVV11

#Đức_Giêhôva #ánh_sáng #cứu_rỗi #đồn_luỹ #mạng_sống

#Thithiên

Thi thiên 27:1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *