“Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, Còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ.

Lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức, Nhưng miệng kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ.

Mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.

Lưỡi hiền lành là cây sự sống, Nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh.

Kẻ ngu dại khinh lời khuyên dạy của cha mình, Còn ai nghe lời quở trách trở nên khôn khéo.

Nhà của người công chính có nhiều báu vật, Nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem rối loạn đến cho họ.

Môi người khôn ngoan rải ra sự tri thức, Còn lòng kẻ ngu dại chẳng được như thế.

Đức Giê-hô-va ghê tởm sinh tế của kẻ ác, Nhưng Ngài vui thích lời cầu nguyện của người ngay thẳng.

Đức Giê-hô-va ghê tởm đường lối kẻ ác, Nhưng Ngài yêu mến người đeo đuổi sự công chính.

Hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ đường ngay thẳng, Còn kẻ ghét lời quở trách sẽ phải chết mất.

Âm phủ và chốn hủy diệt còn phơi bày trước mặt Đức Giê-hô-va, Huống chi là lòng dạ của con người!”

‭‭

Châm Ngôn‬ ‭15:1-11‬ ‭RVV11‬‬

Châm ngôn 15:1
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *