Ê-sai 29:13

Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở chúng con điều này để mỗi ngày khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con thờ phượng hay khi chúng con học Lời của Ngài, thì tấm lòng của chúng con thật sự được