Hãy trở nên trọn vẹn như Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:48) – MS. Ngọc Liên

“Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.””‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭5:48‬ ‭VIE2010‬‬https://www.bible.com/151/mat.5.48.vie2010 “Thế thì các ngươi hãy nên trọn-vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn-vẹn.”‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭5:48‬ ‭VB1925‬‬https://www.bible.com/193/mat.5.48.vb1925 “Khi Áp-ram