Giê-rê-mi 1:5

🌈Giê-rê-mi được lập làm “tiên tri cho các nước”, còn chúng ta thì sao? Mỗi người chúng ta cũng được Chúa tạo dựng một cách diệu kì trong lòng mẹ, Ngài đã biết chúng ta trước khi được tạo ra,