“Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.””
‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭5:48‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/mat.5.48.vie2010

“Thế thì các ngươi hãy nên trọn-vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn-vẹn.”
‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭5:48‬ ‭VB1925‬‬
https://www.bible.com/193/mat.5.48.vb1925

Sống trọn vẹn là mạng lệnh

“Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng; con hãy bước đi trước mặt Ta và sống thật trọn vẹn.”
‭‭Sáng Thế‬ ‭17:1‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/gen.17.1.vie2010

=> Không cho phép bản thân thoả mãn những điều Chúa đã ban cho

=> quỹ thời gian trên đất có giới hạn, hãy tự hỏi “Tôi đã làm được gì cho Vương quốc Đức Chúa Trời?”.

=> An phận, “con đủ rồi”, “con không làm gì nữa” là một cách biện hộ cho sự lười biếng và ích kỷ

““Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc ở đó. Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn; vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em. Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy.””
‭‭Phục Truyền‬ ‭18:9-14‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/deu.18.9-14.vie2010

“Đức Chúa Jêsus đáp: “Điều răn quan trọng nhất là, ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Điều thứ hai là: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy.””
‭‭Mác‬ ‭12:29-31‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/mrk.12.29-31.vie2010

Lời hứa cho người trọn vẹn

“Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Trong việc nầy, vua đã cư xử cách dại dột nên từ nay về sau, vua sẽ phải luôn đương đầu với chiến tranh.””
‭‭II Sử Ký‬ ‭16:9‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/2ch.16.9.vie2010

“Ai trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn”
Thách thức/ Trả giá
Mục đích

Cầu nguyện: Bạn đồng ý hay không đồng ý sống trọn vẹn? Nếu có, hãy sống để chứng minh bạn thuộc về Chúa Jesus Christ.

Bài hát: Vua Jesus đắc thắng/ Sống đắc thắng

Hãy sống đắc thắng cho Vua Giê-xu là Đấng xóa tan buồn đau. Tội lỗi vẫn vương lòng con. Ngài chữa hết những vết thương lòng con. Lòng con luôn quyết sống đắc thắng cho Vua Giê-xu. Niềm vui luôn dâng cao, thật hạnh phúc khi Ngài chở che! Lòng con luôn quyết sống đắc thắng cho Vua Giê-xu. Hằng ngày con hân hoan, thật sung sướng khi được bên Ngài.

Hãy trở nên trọn vẹn như Cha trên trời (Ma-thi-ơ 5:48) – MS. Ngọc Liên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *