Vui thôi đừng vui quá, ai anti ngày cá tháng 4 giống Sam thì giơ tay ạ 🙋‍♀️ 🙋‍♂️ 🙋 :)))

#psalm23vn_meme

~~~

Chú thích thêm về cách tác giả chơi chữ trong ảnh gốc: “When pigs fly” – Khi lợn biết bay => Đây là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, nói về điều không thể xảy ra, giống như mặt trời mọc đằng tây (theo cách nói của phương Đông).

Meme 01.04.2022
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *