May be a cartoon of text

Sắp hết Tết 😁

~~~

Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ – Lu-ca 12:19 VIE2010

Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ – Lu-ca 12:20 VIE2010

~~~

#psalm23vn_meme

Meme 05.02.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *