1. Tha nhân – Họ mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời

2. Đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời – phạm vi HT

Giăng?: các ngươi phải yêu thương nhau để ngta biết các ngươi là con cái của ĐCT

3. Chúng ta được Chúa yêu

Tại sao chúng ta phải yêu thương người khác?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *