🔆CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA

📜Sa-ra cho rằng bà đã quá già để được Chúa sử dụng còn Giê-rê-mi thì cho rằng mình còn quá trẻ, Đức Chúa Trời đã bác bỏ lý do của họ. “Nhưng Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con còn non trẻ;’ Vì con sẽ đi khắp nơi nào Ta sai con đi, Và sẽ nói mọi điều Ta truyền con nói. Đừng sợ chúng nó, Vì Ta ở với con để giải cứu con.” Đức Giê-hô-va phán vậy.” (‭Giê-rê-mi‬ ‭1:7-8‬ ‭RVV11‬‬)

🌀Có thể bạn tin rằng bạn cần “sự kêu gọi” đặc biệt từ Chúa, và bạn đã chờ đợi một cảm giác hay kinh nghiệm siêu nhiên nào đó, nhưng Chúa đã lặp lại lời kêu gọi của Ngài nhiều lần rồi. Đức Chúa Trời không muốn chỉ sử dụng một số người là dân sự của Ngài; Ngài muốn sử dụng tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để thi hành nhiệm vụ cho Đức Chúa Trời. Ngài muốn toàn thể Hội thánh của Ngài đem toàn bộ phúc âm rao truyền khắp thế gian.

‼️Nếu bạn muốn giống như Chúa Jêsus, bạn phải quan tâm đến những gì Ngài quan tâm nhất và bạn phải có một tấm lòng cho cả thế gian! Bạn không thể thỏa lòng khi chỉ có gia đình và bạn bè của bạn đến với Chúa Jêsus. Có hơn sáu tỷ người trên trái đất, và Chúa Jêsus muốn tất cả những con chiên đang lạc mất của Ngài được tìm thấy.

🌍Đại Mạng Lệnh là nhiệm vụ của bạn, và để điều đó trở thành một phần của bạn là bí quyết sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúa Jêsus nói, “Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và Tin Lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình.” (Mác 8:35 RVV11)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 87)

#truyền_giáo

#Mác

#RickWarren

🔆CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *