🌻Thi thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc và bị đuổi đi. Ông ca ngợi Đức Giê-hô-va đã chăm sóc và giải cứu mình 🔅

“Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính, Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.

Nhưng mặt Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ác Để xóa sạch kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất.

Người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe Và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân.

Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương Và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.

Người công chính gặp nhiều tai họa; Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.

Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy, Không để một cái nào bị gãy.

Điều dữ sẽ giết kẻ ác; Còn những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội.

Đức Giê-hô-va cứu chuộc linh hồn của đầy tớ Ngài; Tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội.”

‭‭Thi Thiên‬ ‭34:15-22‬ ‭RVV11‬‬

#đau_thương #cứu_vớt #thống_hối

#Thithiên

Thi thiên 34:18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *