Thi thiên 34:18

🌻Thi thiên của Đa-vít, sáng tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc và bị đuổi đi. Ông ca ngợi Đức Giê-hô-va đã chăm sóc và giải cứu mình 🔅 “Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính, Tai Ngài