🌈SỰ XÁC TÍN ĐƯA RA MỤC ĐÍCH

⛰Cuộc đời của Chúa Jêsus có ảnh hưởng lớn bởi sự xác tín của Ngài rằng Ngài được sai đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Điều này đã tạo ra một nhận thức sâu sắc về mục đích của cuộc đời Ngài và giữ cho Ngài khỏi bị phân tâm bởi chương trình của những người khác. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về những điều mà Chúa Jêsus xác tín, chỉ cần nghiên cứu những lúc Ngài sử dụng cụm từ “Ta phải”.

🌀Khi người ta phát triển sự xác tín giống như Đấng Christ, họ cũng sẽ phát triển ý thức về mục đích sống.

🔆Sự xác tín cũng có sự lôi cuốn của riêng nó. Điều này giải thích sự phổ biến của nhiều giáo phái. Niềm tin của họ có thể sai lầm và thường không hợp lý, nhưng họ tin với niềm tin mãnh liệt. Ngược lại, các hội thánh nếu không có sự xác tín rõ ràng và mạnh mẽ sẽ không bao giờ có được mức độ tận tuỵ mà Đấng Christ xứng đáng.

‼️Chúng ta phải xác tín nóng cháy rằng Nước Trời là nguyên nhân vĩ đại nhất trên thế giới. Nhà truyền giáo sâu sắc, Vance Havner, từng nói, “Chúa Jêsus đòi hỏi sự trung thành nhiều hơn bất cứ nhà độc tài nào trên đất này, nhưng điều khác biệt là Chúa Jêsus có quyền đó!”

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 66)

🌈SỰ XÁC TÍN ĐƯA RA MỤC ĐÍCH
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🌈SỰ XÁC TÍN ĐƯA RA MỤC ĐÍCH

⛰Cuộc đời của Chúa Jêsus có ảnh hưởng lớn bởi sự xác tín của Ngài rằng Ngài được sai đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Điều này đã tạo ra một nhận thức sâu sắc về mục đích của cuộc đời Ngài và giữ cho Ngài khỏi bị phân tâm bởi chương trình của những người khác. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về những điều mà Chúa Jêsus xác tín, chỉ cần nghiên cứu những lúc Ngài sử dụng cụm từ “Ta phải”.

🌀Khi người ta phát triển sự xác tín giống như Đấng Christ, họ cũng sẽ phát triển ý thức về mục đích sống.

🔆Sự xác tín cũng có sự lôi cuốn của riêng nó. Điều này giải thích sự phổ biến của nhiều giáo phái. Niềm tin của họ có thể sai lầm và thường không hợp lý, nhưng họ tin với niềm tin mãnh liệt. Ngược lại, các hội thánh nếu không có sự xác tín rõ ràng và mạnh mẽ sẽ không bao giờ có được mức độ tận tuỵ mà Đấng Christ xứng đáng.

‼️Chúng ta phải xác tín nóng cháy rằng Nước Trời là nguyên nhân vĩ đại nhất trên thế giới. Nhà truyền giáo sâu sắc, Vance Havner, từng nói, “Chúa Jêsus đòi hỏi sự trung thành nhiều hơn bất cứ nhà độc tài nào trên đất này, nhưng điều khác biệt là Chúa Jêsus có quyền đó!”

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 66)

🌈SỰ XÁC TÍN ĐƯA RA MỤC ĐÍCH
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *