🌈Giê-rê-mi được lập làm “tiên tri cho các nước”, còn chúng ta thì sao? Mỗi người chúng ta cũng được Chúa tạo dựng một cách diệu kì trong lòng mẹ, Ngài đã biết chúng ta trước khi được tạo ra, Ngài cũng dành sẵn cho riêng mỗi người một kế hoạch tuyệt vời, chỉ là anh chị em đã tìm kiếm Chúa để nhận biết được sự bày tỏ từ Ngài chưa?🙂
🌻Đây là câu gốc thứ 100 trong album #Mỗingàymộtcâugốc 🙂 Cảm ơn Chúa vì Ngài đã thêm sức, thêm cho mình sự kiên trì để mỗi ngày trung tín với Chúa trong những việc nhỏ. Hy vọng anh chị em được nhắc nhở, khích lệ qua việc đọc/học Lời Chúa mỗi ngày. 📖
🌺Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan và tấm lòng khao khát học biết Lời Ngài, để mỗi ngày chúng ta được gần Chúa càng hơn và nhận biết được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời trong đời sống anh chị em 🌟

Giê-rê-mi 1:5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *