🌻🌻🌻“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi Và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi Và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi Và ban bình an cho ngươi!’”

‭‭Dân Số Ký‬ ‭6:24-26‬ ‭RVV11‬

Dân số ký 6:24-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *