Giê-rê-mi 1:5

🌈Giê-rê-mi được lập làm “tiên tri cho các nước”, còn chúng ta thì sao? Mỗi người chúng ta cũng được Chúa tạo dựng một cách diệu kì trong lòng mẹ, Ngài đã biết chúng ta trước khi được tạo ra,

Dân số ký 6:24-26

🌻🌻🌻“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi Và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi Và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi Và ban bình an cho ngươi!’”