Dân số ký 6:24-26

🌻🌻🌻“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi Và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi Và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi Và ban bình an cho ngươi!’”