🌏Thật ra không phải chúng ta chọn Chúa mà bởi ân điển và tình yêu thương quá lớn lao, CHÚA ĐÃ CHỌN CHÚNG TA. Lời bài hát như một sự xác quyết, anh chị em đã được cứu từ tăm tối, lầm lạc, tội nhân; đã trở thành con cái rất yêu dấu của Cha Thiên Thượng, vậy nay HÃY CHỌN BƯỚC ĐI THEO CHÚA JESUS, SỐNG MỘT ĐỜI SỐNG VINH HIỂN DANH CHÚA.🌈

Link bài hát: https://youtu.be/r4j0A-5Vq-Y

Chọn Giê-xu thôi
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *