🙌HÃY TIẾN LÊN VỚI LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

📜Khi chúng ta cầu xin Chúa sử dụng chúng ta thì Ngài sẽ hứa gì, trong Giô-suê 1 có chép 3 điều:

1️⃣Đức Chúa Trời hứa ban sức mạnh⚡️ – “Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con.” (Giô-suê 1:5a RVV11) Nói cách khác, điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm, Ngài sẽ ban cho bạn năng lực để làm.

2️⃣Đức Chúa Trời hứa ban sự thành công🌟- ““Hãy mạnh dạn và can đảm vì con sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy đất mà Ta đã thề ban cho tổ phụ họ.” (Giô-suê 1:6 RVV11) Đức Chúa Trời muốn bạn thành công trong việc phục vụ Ngài. Ngài không muốn bạn là một thất bại.

3️⃣Đức Chúa Trời hứa ban sự hậu thuẫn 💨- “Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.” (Giô-suê 1:9 RVV11) Lời của Đức Chúa Trời, làm theo cách của Đức Chúa Trời, sẽ không thiếu sự hậu thuẫn của Đức Chúa Trời.

🌀Chúa có rất nhiều lời hứa dành cho bạn trong Kinh Thánh nhưng bạn phải khám phá chúng. Giô-suê 1: 8 chép rằng, ““Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.” (RVV11)

❓Bạn có muốn được khôn ngoan trong cuộc sống? Bạn có muốn thành công trong cuộc sống không? Lời hứa thành công của Đức Chúa Trời không dựa trên khả năng của bạn mà dựa trên sự cam kết của bạn với Lời Chúa.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 92)

Giô-suê 1:9

#RickWarren

🙌HÃY TIẾN LÊN VỚI LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *