☀️KÍNH SỢ VÀ NHÌN BIẾT ĐẤNG THÁNH

ℹ️ Đức Giê-hô-va là Đấng Thánh🔅

“Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh.” (Lê-vi Ký 11:44)

“Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.” (Lê-vi Ký 19:2)

“Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên thánh trong sự công bình.” (Ê-sai 5:16)

🔸Trước hết, chúng ta cần phải ý thức rằng: Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa mà Thánh Kinh bày tỏ là Đấng Thánh. Khi nói đến danh từ “thánh” chúng ta thường nghĩ đến những sự tốt lành, trong sạch; vì thế mà chúng ta có những danh từ: “thánh thiện”, “thánh khiết”. Chúng ta thường nghĩ rằng “thánh” là trái ngược với sự ác và sự ô uế. Từ sự suy nghĩ đó, chúng ta kết luận rằng: hễ ai không làm điều ác, không phạm sự ô uế thì đó là thánh nhân. Thực ra, không làm điều ác, không phạm ô uế chưa phải là thánh; bởi vì thánh không chỉ có nghĩa là sự vắng mặt của điều ác và sự ô uế, mà còn là sự thể hiện tích cực của sự thiện và sự trong sạch.

🔸Nghĩa đen của chữ “thánh” trong Thánh Kinh là: chỉ có một, và hoàn toàn khác với tất cả những thứ khác, hoàn toàn riêng biệt với tất cả những thứ khác. Trong ý nghĩa đó, Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, vì Ngài chỉ có một, và hoàn toàn khác biệt với muôn sự. Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng Tự Có và Còn Đến Mãi Mãi; chỉ Đức Chúa Trời là sự sống và là nguồn của sự sống. Danh xưng Giê-hô-va là tên tự xưng của Ngài, và có nghĩa: Ta là Đấng Tự Có và Hằng Có! (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, 15). Vì muôn vật, từ những vật thấy được cho đến những vật không thấy được, đều do Đức Chúa Trời dựng nên, cho nên Đức Chúa Trời khác với muôn vật và biệt riêng với muôn vật.

ℹ️ℹ️Kính sợ Đức Giê-hô-va🔅

🔻Chữ “kính sợ” trong nguyên tác của Thánh Kinh có nghĩa là: “tôn kính trong tiêu chuẩn đạo đức”. Vua Đa-vít trong Thi Thiên 19:9 gọi đó là “sự kính sợ trong sạch” và là “sự kính sợ còn đến đời đời”. Kính sợ ở đây không hề có sự hãi hùng. Thánh Kinh chép:

“Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” (1 Giăng 4:19).

🔻Sự kính sợ ở đây là sự tôn kính dẫn đến sự yêu thương, thờ phượng, và vâng phục Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Chúa thật lòng luôn luôn thể hiện: tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, sự thờ phượng của chúng ta dành cho Chúa, và sự vâng phục của chúng ta dành cho Chúa.

1️⃣Yêu thương💟

“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước!” (1 Giăng 4:19). Chúng ta yêu Chúa hơn cả mạng sống của mình (Giăng 15:13).

2️⃣Thờ phượng✝️

Chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và bằng lẽ thật: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24). Chúng ta thờ phượng Chúa bằng cách dâng hiến thân thể của mình cho Chúa (Rô-ma 12:1).

3️⃣Vâng phục🛐

Chúng ta vâng phục Chúa theo gương Đức Chúa Jesus: “Vâng phục cho đến chết!” (Phi-líp 2:8); thậm chí chết bằng những cái chết nhục nhã và tàn khốc nhất!

‼️Sự kính sợ Chúa không phải là một chọn lựa mà là một mệnh lệnh:‼️

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Lu-ca 10:27).

🔹Chữ “kính mến” trong bản dịch Việt ngữ của chúng ta được dịch từ động từ “agapao” của tiếng Hy-lạp, có nghĩa là “yêu vô điều kiện”, “yêu mặc dầu”, yêu đến nỗi có thể chết cho người mình yêu (Giăng 15:13).

🔹Chữ “lòng”, trong nguyên tác là “trái tim”, dùng để diễn tả trung tâm điểm của toàn vẹn một con người, tức là trung tâm điểm của tâm thần, linh hồn, và thể xác chúng ta.

🔹Chữ “linh hồn” chỉ về toàn bộ sự sống trong chúng ta; nghĩa là mục đích của đời sống chúng ta và niềm vui trong đời sống của chúng ta là kính mến Chúa. Khi chúng ta “hết linh hồn” kính mến Chúa thì linh hồn chúng ta sẽ được Chúa bồi bổ lại, được Chúa làm cho vui vẻ, và được Ngài bảo hộ (Thi Thiên 23:3; 94:19; 97:10).

🔹Chữ “sức” chỉ về toàn bộ năng lực của chúng ta; nghĩa là tất cả phương tiện, tài năng, sức mạnh của chúng ta được dâng hiến cho Chúa, dùng vào công tác phục vụ Ngài, làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Khi chúng ta “hết sức” kính mến Chúa thì chính Đức Chúa Jesus Christ thêm sức cho chúng ta để khiến cho chúng ta làm những việc lớn hơn Ngài đã làm khi Ngài nhập thế làm người, và trở nên “trọn vẹn như Cha chúng ta ở trên trời là trọn vẹn” (Phi-líp 4:13; Giăng 14:12; Ma-thi-ơ 5:48).

🔹Chữ “trí” chỉ về toàn bộ nhận thức của chúng ta; nghĩa là chúng ta luôn nghĩ về Chúa, suy gẫm về Chúa, học biết về Chúa qua lời của Ngài. Khi chúng ta “hết trí” kính mến Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ ban sự thông sáng cho chúng ta và dẫn chúng ta “vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13).

💬Câu phán trên đây của Đức Chúa Jesus có thể diễn ý như sau:

“Hãy yêu Chúa vô điều kiện bằng toàn thể tâm thần, linh hồn, và thể xác của ngươi, nghĩa là yêu Chúa với tất cả sự sống, tất cả năng lực, và tất cả lý trí của ngươi!”

ℹ️ℹ️ℹ️Nhìn biết Đấng Thánh🔅

✅Sự kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan; và sự khôn ngoan dẫn chúng ta đến với sự nhận biết Chúa, thông biết lẽ thật; khiến chúng ta được giải phóng khỏi sự ngu muội, tội lỗi, và sự chết! Nhìn biết Chúa là nhìn biết bản thể và thuộc tính của Ngài. Nhìn biết Chúa là nhìn biết thánh ý của Ngài cho chúng ta, và qua đó, chúng ta biết được: mục đích, ý nghĩa, và nếp sống của chính mình.

1️⃣Nhìn biết bản thể của Chúa🌎

Là nhìn biết Đức Chúa Trời Hằng Sống: Thánh Khiết, Công Chính, và Yêu thương.

2️⃣Nhìn biết thuộc tính của Chúa☀️

Là nhìn biết Đức Chúa Trời Hằng Sống: Toàn Tại, Toàn Tri, và Toàn Năng

3️⃣Nhìn biết thánh ý của Chúa🎯

Là nhìn biết Đức Chúa Trời Hằng Sống:

🍃a) muốn cho mọi người được cứu và thông biết lẽ thật:

“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (1 Ti-mô-thê 2:4)

🌿b) muốn cho mọi người được làm con nuôi của Ngài:

“Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:5)

☘️c) muốn cho mọi người được nên thánh:

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)

🌳d) muốn cho mọi người tạ ơn Ngài trong mọi sự:

“Trong mọi sự phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

🌴e) muốn cho mọi người làm việc lành mà Ngài đã sắm sẵn:

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)

🌾f) muốn cho mọi người nhẫn nại, chịu khổ trong khi làm lành:

“Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.” (1 Phi-e-rơ 4:19)

🌱g) muốn cho mọi người không bị lừa đảo mà lạc đạo nhưng rao giảng lẽ thật trong sự yêu thương:

“14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:14, 15)

🌀🌀🌀Kết luận🌀🌀🌀

‼️Chúng ta thực sự phải kính sợ Đức Giê-hô-va, Đấng Tự Có và Còn Đến Mãi Mãi, Đấng tạo dựng nên và tể trị muôn loài vạn vật, là Nguồn Sự Sống. Sự kính sợ đó phải được thể hiện bằng hành động trong nếp sống của chúng ta.

‼️Sự kính sợ Chúa khởi đầu cho sự khôn ngoan; sự khôn ngoan dẫn đến sự nhìn biết Chúa; và sự nhìn biết Chúa dẫn đến sự sống đời đời:

“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Giăng 17:3)

Nguồn: www.timhieutinlanh.net

#kính_sợ_Chúa #khôn_ngoan

#nhận_biết #Đấng_Thánh #thông_sáng

#Châmngôn

☀️KÍNH SỢ VÀ NHÌN BIẾT ĐẤNG THÁNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *