Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi, Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy:

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, Và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi.

Ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta, Thì sự bình an của ngươi sẽ như dòng sông, Và sự công chính của ngươi như sóng biển;

Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, Con cháu ngươi nhiều như cát bụi. Danh của chúng sẽ không bị diệt, Cũng chẳng bị xóa bỏ trước mặt Ta.”

‭‭Ê-sai‬ ‭48:17-19‬ ‭RVV11‬‬

#Êsai

Ê-sai 48:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *