Ê-sai 48:17

Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi, Là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế nầy: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, Và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi.