🔆NƯƠNG CẬY CHÚA TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT

📜Kinh thánh chép, “Thưa anh em, về sự hiểu biết, đừng nên như trẻ con; nhưng về điều ác, hãy nên như trẻ con. Về sự hiểu biết, hãy nên như người trưởng thành.” (‭I Cô-rinh-tô‬ ‭14:20‬ ‭RVV11‬‬) Trẻ con chỉ nghĩ cho bản thân; trưởng thành nghĩ cho người khác.

‼️Chúa truyền lệnh, “Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (‭Phi-líp‬ ‭2:4‬ ‭RVV11‬‬)

🌀Tất nhiên, đây là một sự thay đổi tinh thần khó khăn bởi vì theo một cách bản năng thì chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình; hầu như tất cả quảng cáo khuyến khích chúng ta suy nghĩ cho chính mình. Cách duy nhất chúng ta có thể thay đổi trạng thái tinh thần này là thông qua sự nương cậy vào Đức Chúa Trời từng giây từng phút.

🌻May mắn thay, Ngài không để chúng ta phải vật lộn với chính mình: “Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô‬ ‭2:12‬ ‭RVV11‬‬)

❣️Hãy bắt đầu cầu xin Đức Thánh Linh giúp bạn suy nghĩ về những nhu cầu thuộc linh của những người chưa tin khi bạn nói chuyện với họ. Cùng với sự thực hành, bạn có thể phát huy thói quen thầm nguyện “cầu nguyện như hơi thở” cho những người bạn gặp. Hãy nói, “Lạy Cha, xin hãy giúp con nhận thấy điều gì đang ngăn trở người này khiến họ không nhận biết Cha.”

🍁Mục tiêu của bạn là tìm ra họ đang ở đâu trong hành trình thuộc linh của họ và giúp họ một bước tiến gần hơn để nhận biết Đấng Christ. Bạn có thể học cách làm điều này bằng cách nhập tâm tư tưởng của Phao-lô, ông đã nói rằng, “Hãy như tôi, gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc, không tìm lợi riêng cho mình, nhưng cho nhiều người để họ có thể được cứu.” (I Cô-rinh-tô‬ ‭10:33‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 83)

#ICôrinhtô

#RickWarren

I Cô-rinh-tô 10:33

🔆NƯƠNG CẬY CHÚA TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *