“Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy KÍNH TRỌNG những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng YÊU THƯƠNG mà TÔN KÍNH họ vì công việc họ làm. Hãy sống HOÀ THUẬN với nhau.

Thưa anh em, xin anh em hãy KHUYÊN NHỦ kẻ lười biếng, KHÍCH LỆ người ngã lòng, NÂNG ĐỠ kẻ yếu đuối, KIÊN NHẪN với mọi người.

Hãy CẨN TRỌNG, đừng lấy ác báo ác, nhưng luôn tìm dịp làm điều tốt đẹp cho nhau cũng như cho mọi người.

Hãy VUI MỪNG mãi mãi, CẦU NGUYỆN không thôi; hãy CẢM TẠ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.

Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri.

Hãy XEM XÉT mọi việc. Điều gì tốt đẹp thì giữ lấy; mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.

Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện.

Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm! Đấng đã kêu gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.”

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-24 RVV11

#ITêsalônica

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *