🔆“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

‭‭Phi-líp‬ ‭4:13‬ ‭VB1925‬‬

🔆“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.”

‭‭Phi-líp‬ ‭4:13‬ ‭RVV11‬‬

#Philip

Phi-lip 4:13
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *