🌀Bạn đã sẵn sàng chưa?

‼️Hãy cầu nguyện cho tấm lòng và sự vâng phục của bạn!

‼️Hãy cầu nguyện để tìm kiếm ý muốn Chúa trên cuộc đời bạn!

🔆Nguyền xin Danh Chúa luôn được vinh hiển qua đời sống của bạn!

#cầu_nguyện #sẵn_sàng #vâng_phục

🌀Bạn đã sẵn sàng chưa?
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *