👑VỊ VUA CỦA DÂN GIU-ĐA

📜“Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ gần đến thành Giê-ru-sa-lem, lúc vào làng Bết-pha-giê, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: “Hãy đi vào làng đối diện, các con sẽ gặp ngay một con lừa cái bị buộc, bên cạnh có một lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho Ta.” (‭Ma-thi-ơ‬ ‭21:1-2‬ ‭RVV11‬‬)

‼️Mặc dù mục đích của công việc vặt này có vẻ tầm thường, nhưng nó lại có đầy đủ ý nghĩa kinh thánh và thần học. Tiên tri Xa-cha-ri đã nói: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy hết sức vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo hò mừng vui! Nầy, Vua ngươi đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và ban sự cứu rỗi, Khiêm tốn và cưỡi lừa, Một con lừa con, là con của lừa cái.” (‭Xa-cha-ri‬ ‭9:9‬ ‭RVV11).

🐴Khi Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa – không phải là một con lừa bất kỳ, mà là một con lừa thuần chủng, như Xa-cha-ri đã báo trước – Ngài đã tự tuyên bố mình là vị vua được báo trước của Y-sơ-ra-ên. Nhiều người vẫn nhớ những lời của Xa-cha-ri và nhận ra những gì Chúa Jêsus đang làm. Thậm chí có thể một số người nhớ rằng khi Sa-lô-môn trở thành vua của Y-sơ-ra-ên, ông đã được đỡ lên cưỡi con la của vua Đa-vít cha ông (I Các vua 1: 38-39). Khi họ thấy Chúa Jêsus đang cưỡi lừa, “Đoàn người, kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!” (‭Ma-thi-ơ‬ ‭21:9‬ ‭RVV11‬‬) Bằng cách sử dụng danh hiệu đó, họ đã ca ngợi Đức Jêsus là vị vua công chính của họ.

🌀Thậm chí có một lời tiên tri còn lâu đời hơn giải thích tại sao Chúa Jêsus cưỡi một con lừa. Từ trước Xa-cha-ri, Gia-cốp tuyên bố ban phước lành này cho con trai ông, Giu-đa: “Vương trượng chẳng rời xa Giu-đa, Cây gậy chỉ huy không cách xa chân nó, Cho đến khi Đấng Si-lô đến, Và các dân vâng phục Đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, Và lừa con vào cành nho tươi tốt nhất. Người sẽ giặt y phục trong rượu nho, Và áo mình trong huyết nho.” (‭Sáng Thế Ký‬ ‭49:10-11‬ ‭RVV11‬‬). Lời tiên tri của Gia-cốp có nghĩa là vua thật của Y-sơ-ra-ên sẽ đến từ chi phái của Giu-đa và theo cách nào đó sẽ có liên hệ với một con lừa. Điều chỉ được gợi ý trong sách Sáng thế ký đã được làm sáng tỏ trong Phúc m Ma-thi-ơ: Chúa Jêsus, Con của Ða-vít, từ chi phái của Giu-đa, đã đến Giê-ru-sa-lem làm vua công chính của Y-sơ-ra-ên.

🔆Nếu Chúa Jêsus là Vua, thì tất cả các môn đồ trung thành của Ngài phải công nhận địa vị làm vua của Ngài. Người Giu-đa công nhận bằng cách gọi Ngài là Con của Ða-vít và xé áo trước mặt Ngài. Đây là phong tục cổ xưa; mọi người trải quần áo của họ để làm một tấm thảm cho đám rước của hoàng gia. Chúng ta công nhận quyền tối cao của Ngài bằng cách đặt tấm lòng mình trước mặt Ngài, ném đi ý chí của chúng ta trong sự đầu phục tuyệt đối và cầu xin Chúa Jêsus cai trị mọi điều chúng ta nghĩ, nói và làm.

Philip Ryken (Hiệu trưởng trường Wheaton College ở Wheaton, Illinois)

Nguồn: Journey To The Cross (Day 6)

Abi. L lược dịch

👑VỊ VUA CỦA DÂN GIU-ĐA
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *