🌀VAI TRÒ ĐỘC NHẤT MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO BẠN

🌿Đức Chúa Trời có một vai trò đặc biệt dành cho bạn trong gia đình của Ngài.

🌻Đây là chức vụ của bạn, và Chúa đã ban cho bạn phần việc này: “Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.” (I Cô-rinh-tô 12:7)

💒Mối thông công địa phương là nơi được Chúa thiết kế cho bạn khám phá, phát triển và sử dụng ân tứ của bạn. Bạn cũng có thể có một chức vụ phạm vi rộng hơn, nhưng đó là bổ sung cho chức vụ của bạn trong hội thánh địa phương. Chúa Jêsus không hứa xây dựng chức vụ của bạn; Ngài hứa xây dựng Hội Thánh của Ngài.

💗Chúng ta không chỉ là hình mẫu tình yêu thương của Chúa khi yêu thương nhau; chúng ta còn phải mang nó đến phần còn lại của thế giới. Đây là một đặc quyền đáng kinh ngạc mà chúng ta được trao cho nhau.

🌈Bạn sẽ chia sẻ sứ mệnh của Đấng Christ trên thế giới. Khi Chúa Jêsus tại thế, Đức Chúa Trời đã làm việc qua thân thể vật lý của Đấng Christ; ngày nay Ngài sử dụng Thánh Linh. Hội thánh là công cụ của Đức Chúa Trời trên thế gian.

🍇Là các thành viên của Thân Thể Đấng Christ, chúng ta là đôi tay, đôi chân, đôi mắt và là trái tim của Ngài. Ngài làm nhiều việc trên thế giới thông qua chúng ta. Mỗi chúng ta đều có một đóng góp nhất định.

⚓️Phao-lô nói với chúng ta, “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.” (‭Ê-phê-sô‬ ‭2:10‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 62)

🌀VAI TRÒ ĐỘC NHẤT MÀ ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO BẠN
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *