🌀ĐỪNG TRÌ HOÃN VIỆC VÂNG LỜI CHÚA

‼️Có một sự làm mới liên tục trong mối quan hệ của Giô-sép với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán điều gì, Giô-sép sẽ làm điều đó.

💗Nếu bạn tin Đức Chúa Trời yêu bạn, và bạn muốn sống một cuộc đời vâng phục để đáp lại tình yêu của Ngài, thì đây là cách bạn đáp lại: Khi Đức Chúa Trời phán điều gì, hãy làm điều đó.

🔅Tôi đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người đàn ông và phụ nữ có đức tin vĩ đại trên khắp thế giới. Tất cả đều khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Khi họ cảm nhận Chúa phán họ phải làm điều gì đó, họ không ngần ngại. Họ bước ra và thực hiện điều đó.

📜I Giăng 5: 3 nói, “Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.” (RVV11‬‬) Tôi đã nói chuyện với Tom Holladay, anh rể của tôi, về việc tại sao, khi Chúa yêu cầu bạn làm điều gì đó, đôi khi nó cảm thấy như một gánh nặng. Có vấn đề gì ở đây?

🎯Chúng tôi quyết định đó thường do sự trì hoãn. Khi chúng ta không hành động ngay lập tức, nó trở nên khó khăn hơn để làm điều chúng ta chờ đợi quá lâu. Nhưng khi chúng ta làm theo những gì Chúa phán, tự do bước vào cuộc sống của chúng ta.

Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm gì? Đó có phải là cuộc gọi bạn cần thực hiện không? Có phải là hành động bạn cần làm không? Bất kể đó là gì, hãy viết xuống ngay bây giờ, nói với Chúa bạn sẵn sàng làm điều đó và cầu xin Ngài ban cho bạn sức mạnh để thực hiện nó.

(Abi. L lược dịch)
Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 47)

#yêuthương #vânggiữ #điềurăn
#IGiăng
#RickWarren

Image may contain: flower, plant and text
🌀ĐỪNG TRÌ HOÃN VIỆC VÂNG LỜI CHÚA
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *