Lạy Chúa, xin Ngài nhắc nhở chúng con điều này để mỗi ngày khi chúng con cầu nguyện, khi chúng con thờ phượng hay khi chúng con học Lời của Ngài, thì tấm lòng của chúng con thật sự được gần gũi, tương giao với Chúa càng hơn

Ê-sai 29:13
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *