‼️Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.

‼️Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình.

🌈Và sau khi anh em phải chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em.

🙏Nguyện quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

‭‭I Phi-e-rơ‬ ‭5:8-11‬ ‭RVV11‬‬

#IPhierơ

I Phi-e-rơ 5:10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *