⁉️Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’

🌀Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.

🌿Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao?

💐Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao?

🌟Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện.”

‭‭Ma-thi-ơ‬ ‭5:43-48 RVV11

#Mathiơ

Ma-thi-ơ 5:44
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *