🌀Lời khuyên về sự cầu nguyện và khôn ngoan

Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn.

Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích.

Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói.

Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.

Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

Cô-lô-se 4:2-6 RVV11

#Côlôse

‭‭Cô-lô-se‬ ‭4:5-6
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *