🌍THAY ĐỔI TƯ DUY TỪ ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TOÀN CẦU

🌔Chúa là Chúa của toàn cầu. Ngài luôn quan tâm đến toàn thế giới. “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian…” (Giăng 3:16) Ngay từ buổi ban đầu, Ngài đã muốn các thành viên trong gia đình Ngài đến từ mọi dân tộc mà Ngài tạo dựng. Kinh Thánh chép, “Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú,” (‭Công Vụ Các Sứ Đồ‬ ‭17:26‬ ‭RVV11‬‬)

🔥Đức Chúa Trời đã làm tất cả những điều này, để chúng ta sẽ tìm kiếm Ngài, tiếp cận và tìm thấy Ngài.

🌊Phần lớn thế giới đã có lối suy nghĩ toàn cầu. Các tập đoàn truyền thông và kinh doanh lớn nhất đều là đa quốc gia. Cuộc sống của chúng ta ngày càng đan xen với những người ở các quốc gia khác khi chúng ta chia sẻ thời trang, giải trí, âm nhạc, thể thao và thậm chí cả thức ăn nhanh. Có lẽ hầu hết quần áo bạn đang mặc, và phần lớn những gì bạn ăn hôm nay được sản xuất ở một quốc gia khác.

🌻Chúng ta kết nối nhiều hơn mức chúng ta nhận ra và Đức Chúa Trời sử dụng sự kết nối đó như một phương tiện để chúng ta hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Ngài. Chúa Jêsus đã nói: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ Các Sứ Đồ‬ ‭1:8‬ ‭RVV11‬‬)

🌀Những người theo Ngài đã tiếp cận cộng đồng của họ (Giê-ru-sa-lem), đến đất nước của họ (Giu-đê), với các nền văn hóa khác (Sa-ma-ri) và các quốc gia khác (cho đến cùng trái đất). Lưu ý rằng mạng lệnh dành cho chúng ta là đồng thời, không phải tuần tự. Chúng ta được kêu gọi thực thi mạng lệnh cho cả bốn nhóm trên theo một cách nào đó.

🍁Làm cách nào để bạn xác định các nhóm này trong cộng đồng của mình? Các dân tộc nào bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn phục vụ dưới một hình thức nào đó?

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 84)

#truyền_giáo

#Thithiên

#RickWarren

Thi thiên 67:1-2

🌍THAY ĐỔI TƯ DUY TỪ ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TOÀN CẦU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *