🕊CHÚA BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ BẠN

🔆Đức Chúa Trời biết mọi thứ về cuộc sống của bạn, cả những khi rối trí hay thoải mái .

🌀Thực tế là việc Đức Chúa Trời biết mọi thứ về cuộc sống của tôi là một động lực to lớn cho tôi để sống một cuộc đời tin kính. Tôi nhận ra rằng không có gì trong cuộc sống của tôi là bí mật. Không có gì tôi phải đối mặt sẽ cản trở năng lực của Chúa giúp đỡ tôi. Không có gì sắp xảy đến có thể khiến Ngài bất ngờ. Không có gì mà tôi sợ hãi lại quá lớn so với năng quyền của Đức Chúa Trời.

‼️Và không có gì tôi làm trong Danh Chúa lại trở nên vô ích.

📜Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê-rê-mi‬ ‭29:11‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 81)

#hoạch_định #chương_trình #bình_an #tương_lai #hi_vọng

#Chúa_biết

#Giêrêmi

#RickWarren

Giê-rê-mi 29:11

🕊CHÚA BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ BẠN
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *