ÂN TỨ PHÂN BIỆT CÁC LINH TRONG TÂN ƯỚC

Chúng ta biết rằng Chúa Jesus không cần ai nói cho Ngài về con người, Ngài biết con người và những gì bên trong  người đó (Giăng 2:25). Tin lành Giăng 6:64 nói rằng: “Đức Chúa Jesus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài.” Nhiều người bước theo Chúa Jesus như là một môn đệ, nhưng sau đó đã bỏ đi. Từ buổi ban đầu Ngài đã biết những người này là ai, Ngài có ân tứ phân biệt các linh.

Có lẽ chương sách kinh điển nhất nói về ân tứ phân biệt các linh được tìm thấy trong sách Công vụ chương 8. Phi-lip đến thành Sa-ma-ri, tại đó có một người tên là Si môn vốn là thuật sĩ Người này có thể khiến dân Sa-ma-ri sững sờ với những tà thuật của mình và làm cho nhiều người nghĩ rằng ông ta có sức mạnh siêu nhiên. Khi Phi-lip đến giảng về Đấng Christ và làm những phép lạ qua năng quyền Thánh Linh. Ác linh bị đẩy lùi, nhiều người được chữa lành tất cả các bịnh, kẻ què bước đi, kẻ mù được sáng. Khi chúng thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong Phi-lip, thì có nhiều người tin Chúa Jêsus và chịu Báp tem. Giữa những kẻ chịu báp tem có Si-môn – một thầy phù thủy.

Khi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem nghe tin người Sa-ma-ri đã nhận lãnh Phúc Âm và có sự chuyển động mạnh mẽ tại đó, Hội Thánh  bèn cử Phi-e-rơ và Giăng đến thị sát tình hình. Khi hai sứ đồ đến họ nhận thấy Thánh Linh  chưa giáng trên những người tin, họ đã đặt tay trên những tín hữu mới nầy và tất cả đều nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh Simôn thấy các việc xảy ra, ông ta chạy đến và nài xin: “Tốn bao nhiêu để tôi mua được “mánh khoé này”, để những ai mà tôi đặt tay thì đều nhận lãnh Thánh Linh?”

Simôn đang cố gắng làm vài điều thông thường theo cách mà các thuật sĩ hay làm. Ba của tôi là một người làm xiếc nghiệp dư, nếu ông ta thấy có ai đó làm một mánh khoé đặc biệt, ông ta sẽ tìm đến và nói, “Tôi muốn mua mánh khoé đó”. Điều đó thì phổ biến vào thời xưa. Vì vậy Si môn muốn mua cái mà ông ta nghĩ là một thủ thuật. Những gì ông nhận từ Phi-e-rơ là sự quở trách: Nguyện bạc ngươi hư mất với ngươi . Phi-e-rơ giải thích: Vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!  Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.  Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho ( Công vụ 8: 20-23)

Qua ân tứ phân biệt các linh, Phi-e-rơ có thể thấy những gì trong lòng người này. Mặc dầu Si môn đã tuyên bố đức tin, đã báp tem, và theo Phi-líp, nhưng ông ta  có một tâm linh sai trật. Không nghi ngờ khi có nhiều người vui mừng khi  thuật sĩ Si môn tin nhận Đức Chúa Trời. “Đó không phải là điều kì diệu sao.” Tuy nhiên Phi-e-rơ thấy con người nầy đang ở trong mật đắng và xiềng tội ác, có thể có sự ghen tị trong lòng Si môn. Điều đó không khó hiểu. Phi-lip chỉ là một người mới đến, nhưng có sức hấp dẫn lôi cuốn đám đông. Trước đây người ta đã từng nghĩ Si môn có quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời trong những việc lạ thường ông ta làm, nhưng khi họ thấy được sự thật từ chức vụ Phi-líp, họ rời bỏ Si môn mà theo Phi-líp.

Chúng ta cũng thấy được ân tứ phân biệt các linh trong chức vụ của Phao-lô. Công vụ chương 13, Phao-lô và Ba-na-ba đến đảo Chíp-rơ, gặp một người Do Thái tên là Ba-giê-su, là một thuật sĩ và tiên tri giả. Quan tổng đốc xứ đó là một người thông sáng tên là Sê-giút-phau-lút, mời hai sứ đồ đến để được nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng thuật sĩ Ê-ly-ma (Ba-giê-su) chống cự hai người và tìm cách làm cho quan tổng đốc không tin hai người.

Bấy giờ, Sau-lơ còn gọi là Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người, nói rằng: Hỡi người đầy thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường của Chúa không thôi sao? Nầy, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi; ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó sự mù mịt tôi tăm phủ trên người, người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình.

Kể từ lúc đó, người xây quanh tìm kẻ dắt mình đi. Khi quan tổng đốc thấy điều đó, bèn tin, lấy làm kinh ngạc về Đạo Chúa (Công vụ 13:9-12). Tôi chắc rằng, qua ân tứ phân biệt các linh, Phao-lô đã xác định Ê-ly-ma là công cụ của Satan tìm cách xuyên tạc đường của Lẽ thật.

Sau đó, Phao-lô và Si-la đến thành Thi-a-ti-rơ, có một cô gái nô lệ bị linh bói khoa nhập vào đi theo hai người mà kêu rằng: “Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.” Chú ý rằng đứa đầy tớ gái  này nói một việc hoàn toàn đúng. Thật vậy Phao-lô và Si-la là những sứ đồ của Đức Chúa Trời Rất Cao, và họ đến để công bố về đạo cứu rỗi. Những gì nó nói là sự thật, nhưng linh của nó thì sai trật. Phao-lô biết điều đó bởi ân tứ phân biệt các linh. Vì thế, Phao-lô quay lại và đuổi linh bói khoa ra khỏi đứa đầy tớ gái.

SỬ DỤNG SỰ THẬT ĐỂ NÓI DỐI

Có một câu chuyện cuối minh hoạ một nguyên tắc cơ bản: tiên tri giả thường nói sự thật. Như Chúa Jêsus nói, “chúng là những con sói đội lốt cừu.” Anh em không thể nhận ra tiên tri giả qua dáng vẻ bên ngoài của hắn, hắn giống như một con cừu. Anh em khó có thể chỉ ra tiên tri giả bởi những gì hắn nói, hầu hết những gì hắn nói là sự thật.

Mặc dầu những con sói thường nói một phần sự thật, anh em  phải nhận biết chúng hay thay đổi các  từ ngữ. Các thuật ngữ quen thuộc chúng sử dụng là những trò chơi chữ lừa đảo. Chúng thay đổi những định nghĩa để tung hỏa mù lừa gạt người ta.

Khi hỏi một chứng nhân Giê-hô-va có tin rằng Jêsus là con của Đức Chúa Trời không, thì anh ta sẽ trả lời rằng: “oh, đúng vậy”, hỏi tiếp: “Anh có tin Ngài chết vì tội lỗi chúng ta không?” “ chắc chắn vậy”, hỏi nữa “Anh có tin rằng anh được cứu bởi đức tin vào công tác của Chúa Jêsus và huyết Ngài đổ ra vì chúng ta?” “Chắc chắn”.

Nói với một người thuộc giáo phái Mọt-môn thì anh ta cũng sẽ trả lời quả quyết như vậy. Khi anh em hỏi hắn, hắn sẽ nói, “chúng tôi tin Jêsus”. Câu hỏi là, “Ai là Jêsus mà họ đang tin?” Giáo phái Mọt-môn dạy rằng Jêsus là anh của Lu-xi-phe. Họ tin rằng trước đây Đức Chúa Trời tìm kiếm phương cách cứu chuộc con người. Và Ngài đã hỏi các con trai của Ngài để nghe những lời tư vấn. Cả Lu-xi-phe và Jesus đã đưa ra những phương án cứu chuộc. Đức Chúa Trời từ chối kế hoạch của Lu-xi-Phe, nhưng Ngài tán thành kế hoạch của  Jesus. Điều nầy làm cho Lu-xi-phe điên tiết lên, và nó quyết tâm phá hỏng kế hoạch của Jesus. Đây có phải là Chúa Jesus trong Kinh Thánh? Không có cơ sở nào để tin những điều như thế.

Và ai là Jêsus mà chứng nhân Giê-hô-va tin? Họ tin rằng Ngài là Mi-ca-ên, một thiên sứ trưởng, một tạo vật của Đức Chúa Trời. Mặc dầu những giáo phái này tin rằng Jêsus là con Đức Chúa Trời, nhưng khi anh em bắt đầu chỉ ra những điều này, anh em khám phá được những gì họ dạy mâu thuẫn với nền tảng Kinh Thánh.

Chúng ta sẽ ít bị lừa dối hơn, nếu chúng ta nhớ là chúng ta không thể nói về những gì mà một người tin nếu chỉ lưu ý đến những thuật ngữ mà anh ta sử dụng. Anh ta có thể nói ra những từ đúng nhưng nghĩa của nó thì hoàn toàn đối lập với những gì chúng ta nghĩ là anh ta đang nói.

Điều nguy hiểm thực sự của một tiên tri giả là bạn có thể bị kéo vào bên trong tấm màn che sự thiếu hiểu biết của anh ta. Anh ta sẽ quăng ra một số cạm bẫy nghi ngờ khiến bạn không còn tin vào những gì Hội Thánh dạy trước đó. Khi ấy anh ta sẽ nói:

Bạn không nên chỉ đọc Kinh Thánh, bạn cần phải đọc các sách của chúng tôi để giải thích Kinh Thánh. Nếu bạn chỉ đọc duy nhất quyển Kinh Thánh bạn sẽ rơi vào sự tối tăm. Nếu bạn để Kinh Thánh sang một bên và đọc sách chúng tôi, vì những sách nầy giải thích Kinh Thánh cho bạn và bạn sẽ được khai sáng. Và thế là với một vài chiêu lừa gạt họ kéo người ta vào trong lưới bẫy của họ. Nhiều người bị mắc bẫy, vì họ không có ân tứ phân biệt các linh.

TRƯỜNG HỢP DỄ NHẦM LẪN

Phân biệt các linh là một ân tứ quan trọng, tôi chắc chắn Linh này hoạt động nhiều lần trong đời sống chúng ta, mà không tùy thuộc vào tri thức của anh em. Anh em có cảm giác bất an khi một ai đó nói và làm một số điều có vẻ như đúng, nhưng trong cảm giác anh em biết là nó không đúng. Có một vài điều mà anh em không thể chạm đến, vài điều không thể sờ thấy được, và nó làm anh em cảm thấy khó chịu. Khi tôi có một sự kiểm tra trong linh tôi, tôi luôn luôn bước đi cách cẩn thận. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có những đánh giá chính xác về một người nào đó.

Khi tôi chăn bầy một Hội Thánh tại Tucson, tôi vẫn còn non trẻ. Lúc đó tôi là một thành viên trong một hệ phái. Tôi nhận được một lá thư từ tổng giáo hội cảnh báo có một cặp đang lừa đảo các Hội Thánh trong khu vực. Lá thư mô tả cặp đó tự giới thiệu mình quen biết với những người lãnh đạo của Hội Thánh trung ương và rồi họ dùng kỹ thuật khéo léo lấy đi những nguồn tài chánh của Hội Thánh mà giả vờ như là  mượn và sẽ mang trả lại. Khi tôi đang ngồi đọc bức thư, thì họ đến gõ cửa. Tôi đứng dậy trả lời và nhận ra người đàn ông và người nữ này hoàn toàn giống như mô tả. Họ đeo kính đen và ngay lập tức họ bắt đầu nói ra tên của những người lãnh đạo giáo phái chúng tôi. Tôi nghĩ: Ồ, tôi đã bắt được họ rồi.

Tôi rất thờ ơ, thậm chí rất nguội lạnh với họ. Họ nói, “Anh biết đấy, chúng tôi đã khởi đầu một Hội Thánh ngay tại Tucson nầy”

“Vâng, hãy cho tôi biết về nó,” Tôi đáp lại.

Một lát sau họ nói, “Chúng tôi xin phép xem nhà thờ mới của ông?”

“Cũng được, nếu quí vị muốn.”

Khi họ nhìn vào những tiện nghi, họ nhanh chóng đóng kịch với nhau: “Nè, em thân yêu. Hãy nhìn này, nó giá trị lắm đấy” ông ta nói với người nữ đi cùng.

Tôi hạ thấp giọng, dè bỉu : “Hãy để tôi yên. Các bạn không đang lừa tôi đấy chứ.”

Sau đó ông ta bắt đầu câu chuyện để dụ dỗ: “Chúng tôi đi ngang qua thị trấn và xe của chúng tôi bị hư.”

Tôi đã nghe cái cớ đó nhiều lần rồi, tôi nghĩ.

“Chúng tôi không có tiền để sửa xe. Chúng tôi cần X$ để sửa xe.”

Vâng, vâng. Tôi biết mà. Tôi chắc chắn đây là một cặp đáng khinh bỉ, tôi thầm nghĩ.

“Khi nào anh có buổi nhóm?” Họ hỏi tôi.

“Vâng, hôm nay là thứ tư, chúng tôi nhóm lại tối nay,” Tôi trả lời.

“Ồ, chúng tôi sẽ đến” Họ hứa.

Chà, trước đây mình cũng từng nghe như vậy, tôi nghĩ.

Tôi quá sức ngạc nhiên. Họ đã diễn những vở kịch như thế!

Tôi vô cùng kinh ngạc. Thật là bỉ ổi!

Thế nhưng, một thành viên lâu năm trong Hội Thánh gặp họ, ôm chặt cả hai và hỏi: Các bạn có khỏe không?

Nhiều người vẫn nghĩ cặp đôi nầy là những người dễ mến! Họ là những người chính thống  mà!

Và tôi thật sự chua xót, tôi cảm thấy khinh khủng. Tôi đã bày tỏ một sự thiếu hụt hoàn toàn ân tứ phân biệt các linh. Lẽ ra tôi cần phải chỉ cho họ thấy lòng thương xót  và tình yêu, nhưng thay vào đó tôi lại phô bày  sự hoài nghi và  thù địch. Họ ở lại thị trấn vài ngày, sơn lại một số ngôi nhà để kiếm đủ tiền sửa xe. Họ không bao giờ sỗ sàng gợi ý: “Chúng tôi cần tiền”, nhưng họ dùng một cách khá tinh vi để vòi tiền của các Hội Thánh. Cuối cùng tôi cho họ xem lá thư. “Xem này, các bạn giống như mô tả trong thư!” Tôi hỏi ngượng ngập. Sau đó tôi bày tỏ thái độ hối tiếc về họ.

TỰ CỨU MÌNH KHỎI NAN ĐỀ

Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên khôn ngoan. Nhưng sự khôn ngoan của chúng ta thì giới hạn. Vì thế chúng ta cần Đức Thánh Linh giải bày những điều nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Ngài  có khả năng hiểu biết siêu việt  và sẵn sàng giúp chúng ta phân biệt những điều tốt, điều xấu, điều đúng, điều sai, sự thật, sự dối trá.

Tôi thừa nhận tôi đã bị lừa dối nhiều lần trước đây Nhưng mỗi khi bị lừa gạt thì có một sự nhắc nhở, một sự cảnh báo và tôi phớt lờ nó. “Không, chúng ổn,” tôi  tự trấn an. Thật là quan trọng học tập bước đi theo sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh! Điều nầy sẽ cứu chúng ta khỏi những nan đề.

Nhờ ân tứ phân biệt các linh, chúng ta được bảo vệ thoát khỏi những sự lừa dối của một số người, khi họ tuyên bố một điều gì đó mà họ không có. Bởi ân tứ này mà chúng ta có thể nhận biết và khước từ  những con người đang lén lút đưa những giáo lý độc hại cho Hội Thánh.

Tôi cầu nguyện, Chúa ban cho chúng ta một tâm linh có thể phân biệt được giữa Linh chân thật và Linh sai lầm. Bởi vì nếu không có nó, chúng ta đơn giản sẽ không sống nổi trong thế giới nầy.

Mục sư Chuck Smith

(Tuong Vi dịch)

Nguồn: http://huongdionline.com

#ân_tứ #phân_biệt

#tà_giáo #tiên_tri_giả #giáo_sư_giả

ÂN TỨ PHÂN BIỆT CÁC LINH TRONG TÂN ƯỚC
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *