“Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi Ta hoàn tất những điều Ta đã hứa với con.””

‭‭Sáng Thế Ký‬ ‭28:15‬ ‭RVV11‬‬

Genesis 28:15b
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *