🔆HÃY CẦU XIN VỚI THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN

‼️Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt bạn trong cuộc sống, nhưng có hai điều cần phải thực hiện trước là: Bạn phải cầu xin đúng người – Đức Chúa Trời, và bạn phải cầu xin với thái độ đúng đắn-bằng đức tin và mong đợi câu trả lời.

🌀Bạn có bao giờ cầu xin Chúa điều gì mà không mong đợi nhận được nó chưa? Đó là lý do tại sao bạn không nhận được nó. Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc sống của chúng ta theo đức tin. Rất nhiều lần chúng ta nói, “Chúa ơi, xin hãy dẫn dắt con!” và chúng ta vội bước đi thậm chí không chờ đợi được hướng dẫn. Chúng ta ngay lập tức bắt đầu làm việc. Chúng ta nói, “Chúa ơi, xin Ngài ban cho con sự khôn ngoan, giúp con đưa ra quyết định đúng đắn.” Nhưng chúng ta không thực sự mong đợi Ngài làm điều đó. Chúng ta nghĩ rằng tất cả phụ thuộc vào chúng ta thôi.

🌈Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, nếu chúng ta cầu xin Ngài. Sự khôn ngoan là cách nhìn cuộc sống từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan là khả năng đưa ra quyết định theo cách Đức Chúa Trời quyết định.

⛰Hãy suy nghĩ về điều này: Đức Chúa Trời không bao giờ đưa ra một quyết định xấu. Ngài không bao giờ phạm sai lầm. Ngài nói nếu chúng ta tin tưởng Ngài và lắng nghe Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Nhưng chúng ta phải cầu xin Ngài bằng đức tin.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 69)

🔆HÃY CẦU XIN VỚI THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *