☠️SA-TAN MUỐN CÔ LẬP NHỮNG NGƯỜI TIN

🌳Một hội thánh sẽ giúp bạn không lùi bước.

🙅‍♂️Không ai trong chúng ta được “miễn dịch” với sự cám dỗ. Nói đúng hơn, bạn và tôi đều có khả năng phạm tội. Chúa biết điều này, vì vậy Ngài đã trao cho chúng ta – mỗi cá nhân trách nhiệm giữ cho nhau đi theo đúng đường lối của Chúa.

📜Kinh Thánh nói, “Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay,” để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng.” (Hê-bơ-rơ 3:13 RVV11)

🌀Chúng ta được kêu gọi và được lệnh để tham dự vào cuộc sống của nhau. Nếu ngay bây giờ bạn biết ai đó thuộc linh đang bị dao động, bạn có trách nhiệm theo người đó và mang họ trở lại trong mối thông công.

📜Gia-cơ nói, “Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại, thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi.” (Gia-cơ 5:19-20 RVV11)

💒Một lợi ích có liên quan khác của hội thánh địa phương là sự bao phủ thuộc linh của các nhà lãnh đạo tin kính. Đức Chúa Trời giao cho người chăn chiên trách nhiệm canh gác, bảo vệ, bênh vực và chăm sóc phúc lợi thuộc linh cho đàn chiên của mình.

🌈Kinh thánh chép, “Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em.” (Hê-bơ-rơ 13:17 RVV11)

🥀Sa-tan thích những tín đồ tách biệt, không gắn kết với Thân Thể, cô lập với gia đình của Đức Chúa Trời, và không có trách nhiệm giải trình cho các lãnh đạo thuộc linh – vì hắn biết rằng họ không có khả năng tự vệ và bất lực trước các mưu chước của mình.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 63)

☠️SA-TAN MUỐN CÔ LẬP NHỮNG NGƯỜI TIN
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *