💞KHÔNG CHỈ TIN, HÃY GẮN KẾT!

🌀Bạn được kêu gọi để gắn kết chứ không chỉ có niềm tin.

🔅Ngay cả trong một môi trường hoàn hảo, không tội lỗi như vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã phán, “Con người ở một mình thì không tốt.” ‭(‭Sáng Thế Ký‬ ‭2:18‬ ‭RVV11‬)

🌻Chúng ta được tạo dựng cho cộng đồng, cho mối thông công, cho một gia đình, và không ai trong chúng ta có thể hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời nếu chỉ có một mình. Không hề có những sứ đồ đơn độc hay những ẩn sĩ thuộc linh trong Kinh Thánh.

⚓️Mối quan hệ của bạn với Đấng Christ là cá nhân, nhưng Chúa không bao giờ có ý định giữ kín điều đó. “thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau.” (‭Rô-ma‬ ‭12:5‬ ‭RVV11‬‬)

🌿Bước theo Chúa Jêsus bao gồm sự gắn kết, chứ không chỉ có niềm tin. CS Lewis chú giải rằng từ “thành viên” có nguồn gốc Cơ Đốc, nhưng thế giới đã làm mất ý nghĩa so với ban đầu. Cửa hàng giảm giá cho “thành viên”, và các nhà quảng cáo sử dụng “tên thành viên” để gửi thư điện tử hàng loạt. Trong nhiều hội thánh thường chỉ đơn giản là thêm tên của bạn vào danh sách chứ không có yêu cầu hoặc mong đợi gì hơn.

🌈Đối với sứ đồ Phao-lô, việc trở thành một “thành viên” của hội thánh có nghĩa là trở thành một bộ phận sống động của một thân thể sống, một phần không thể thiếu được kết nối trong Thân Thể Đấng Christ, chúng ta cần phục hồi và thực hành ý nghĩa Kinh Thánh của việc làm thành viên. Hội thánh là một thân thể chứ không phải là một tòa nhà; một cơ thể sống chứ không phải là một tổ chức.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 58)

💞KHÔNG CHỈ TIN, HÃY GẮN KẾT!
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *