🌈[Thời giờ tĩnh nguyện]: THỜI GIAN CỤ THỂ

‼️Cụ thể ở đây là khi nào bạn bắt đầu thời giờ tĩnh nguyện và kéo dài bao lâu. Nguyên tắc chung là thế này: Thời điểm lý tưởng là khi bạn ở trạng thái tốt nhất! Hãy dành cho Đức Chúa Trời phần tốt nhất trong ngày của bạn, khi bạn tươi mới nhất và linh hoạt nhất. Đừng cố gắng hầu việc Đức Chúa Trời với thời gian còn sót lại của bạn. Cũng nên nhớ rằng thời gian tốt nhất của bạn có thể không giống với người khác.

🌀Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, buổi sáng sớm là thời điểm tốt nhất. Chính Chúa Jêsus đã dậy sớm để cầu nguyện và gặp gỡ Đức Chúa Cha.

📜Trong Kinh Thánh nhiều người nam và người nữ tin kính đã dậy sớm để gặp gỡ Đức Chúa Trời. Một số trong đó là: Áp-ra-ham, Môi-Se, Gióp, An-ne, Gia-cốp và Đa-vít.

🌿Dù bạn chọn thời gian nào thì hãy nhất quán. Đánh dấu kế hoạch trên lịch của bạn; hãy thiết lập một cuộc hẹn với Đức Chúa Trời như bạn đã làm với bất cứ ai khác. Hãy hẹn hò với Chúa Jêsus!

🌻Sau đó, hãy mong chờ đến lúc đó và đừng lỡ hẹn với Ngài. Một ngày “bị leo cây” không phải là một trải nghiệm thú vị cho chúng ta, và Chúa Jêsus cũng không muốn thế. Vì vậy, hãy hẹn hò với Ngài và giữ lời bằng mọi giá.

🎯Nếu trước đây bạn chưa bao giờ có thời giờ tĩnh nguyện nhất định, bạn có thể bắt đầu với bảy phút và để tăng dần một cách tự nhiên. Bạn nên đặt mục tiêu để cuối cùng dành ít nhất 15 phút một ngày với Chúa.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 55)

🌈[Thời giờ tĩnh nguyện]: THỜI GIAN CỤ THỂ
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *