🌈CHÚA MỈM CƯỜI KHI CHÚNG TA VÂNG PHỤC

🌻Chúa mỉm cười khi chúng ta vâng theo Ngài cách hết lòng. Điều đó có nghĩa là làm bất cứ điều gì Chúa yêu cầu mà không có sự dè dặt hoặc lưỡng lự. Bạn không trì hoãn và nói, “Con sẽ cầu nguyện về điều đó.” Bạn làm việc đó mà không trễ nãi. Cha mẹ nào cũng biết rằng việc trì hoãn vâng lời thực sự là không vâng lời.

🌸Đức Chúa Trời không nợ bạn một lời giải thích hay lý do cho mọi thứ mà Ngài yêu cầu bạn làm. Sự thông sáng có thể chờ đợi, nhưng sự vâng phục thì không. Sự vâng phục sẽ dạy cho bạn nhiều hơn về Chúa hơn là cuộc thảo luận về Kinh Thánh. Trong thực tế, bạn sẽ không bao giờ hiểu một số mệnh lệnh cho đến khi bạn tuân theo chúng trước tiên. Sự vâng phục mở ra sự thông sáng.

🌿Thường thì chúng ta cố gắng dâng cho Đức Chúa Trời một phần sự vâng phục. Chúng ta muốn lựa chọn các mệnh lệnh để tuân theo. “Tôi sẽ đi nhà thờ nhưng tôi sẽ không dâng phần mười ‘. “Tôi sẽ đọc Kinh Thánh nhưng sẽ không tha thứ cho người làm tổn thương tôi.”

‼️Vâng phục hết lòng là làm với niềm vui thoả và sốt sắng.

📜Đây là thái độ của Đa-vít: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con Thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng.”

‭(‭Thi Thiên‬ ‭119:33‬ ‭RVV11‬‬)

📜Gia-cơ nói với các Cơ Đốc Nhân: “Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi.” (Gia-cơ‬ ‭2:24‬ ‭RVV11‬‬)

🎁Lời của Đức Chúa Trời rõ ràng là bạn không thể tìm kiếm sự cứu rỗi. Điều đó chỉ đến từ ân điển chứ không phải từ nỗ lực của bạn. Nhưng khi là con của Đức Chúa Trời, bạn có thể mang lại niềm vui cho Cha Thiên Thượng bằng cách vâng phục. Bất cứ hành động vâng phục nào cũng là một hành động thờ phượng.

🍁Tại sao sự vâng phục làm hài lòng Đức Chúa Trời? Vì điều đó chứng tỏ bạn thực sự yêu Ngài. Chúa Jêsus phán rằng: ““Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.” (‭Giăng‬ ‭14:15‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 48)

🌈CHÚA MỈM CƯỜI KHI CHÚNG TA VÂNG PHỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *