🌈VÂNG PHỤC THEO KINH THÁNH: Tình yêu thương+Sự tin cậy+Hành động

🍁Ngày nay, từ “vâng phục” có một ý nghĩa tiêu cực. Chúng ta xem sự vâng phục như là một sự cưỡng ép, quyết định miễn cưỡng để làm một việc gì đó mà chúng ta không muốn làm bởi vì chúng ta sợ bị trừng phạt.

🌿Nhưng đó không phải là sự vâng phục trong Lời của Đức Chúa Trời. Sự vâng phục trong Kinh Thánh có nghĩa là: tình yêu thương + sự tin cậy + hành động.

💗Khởi đầu bằng tình yêu thương, như Chúa Jêsus đã nói trong Giăng 14:15, ““Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.” ‭(Giăng‬ ‭14:15‬ ‭RVV11‬‬) Sự vâng phục đến từ nhận thức rằng Chúa yêu bạn và bạn yêu Ngài.

🔅Rất nhiều người nghĩ rằng vâng phục là về sự kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy sự vâng phục đối với Ngài như là một mối quan hệ của tình yêu thương. Và trong tình yêu thương, sự tin cậy đến. Nếu bạn tin cậy những điều Đức Chúa Trời phán với bạn, và bạn tin rằng Ngài yêu bạn, thì điều đó sẽ dẫn đến hành động.

‼️Bạn cần phải có tất cả ba điều vì hành động mà không có tình yêu thương chỉ là tôn giáo. Và tình yêu thương mà không có hành động chỉ là nói suông.

(Abi. L lược dịch)
Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 46)

#yêuthương #vânggiữ #điềurăn
#Giăng
#RickWarren

Image may contain: text
🌈VÂNG PHỤC THEO KINH THÁNH: Tình yêu thương+Sự tin cậy+Hành động
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *