👍DÂNG CÔNG VIỆC CHO CHÚA

🌻Dù bạn muốn được Chúa chúc phước điều gì thì trước hết hãy cứ dâng công việc của bạn cho Ngài.

🌿Là một mục sư, tôi muốn bạn thành công trong cuộc sống. Hiển nhiên tôi muốn bạn thành công trong thuộc linh, nhưng tôi cũng muốn bạn thành công trong công việc. Tôi muốn bạn là một nhân chứng tại nơi làm việc. Tôi muốn bạn sử dụng nền tảng của mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa trời.

🌀Khi bạn dâng doanh nghiệp của mình cho Đấng Christ, để Ngài tham gia với những quyết định, Ngài sẽ cho bạn biết nên làm gì. Ngài trở thành chủ tịch hội đồng của bạn. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa.

“Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.”

‭‭(II Cô-rinh-tô‬ ‭5:20‬ ‭RVV11‬)

‼️Nếu bạn là mục sư của một Hội Thánh, Hội Thánh sẽ là nơi làm việc. Công việc của bạn là đại sứ của Chúa Jêsus đến với những người xung quanh bạn. Các ơn phước mà Đức Chúa Trời đổ xuống trên cuộc sống của bạn – sự nghiệp, công tác, tài chính, gia đình, sức khoẻ – tất cả đều đến vì Đức Chúa Jêsus Christ.

“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời.”

‭(‭Ê-phê-sô‬ ‭1:3‬ ‭RVV11‬‬)

🔅Tôi muốn bạn dành thời gian để tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn phước Ngài đã ban cho bạn, sau đó, hãy dâng công việc của bạn cho Chúa.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 45)

#Châmngôn

#RickWarren

Châm ngôn 16:3

👍DÂNG CÔNG VIỆC CHO CHÚA
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *