🌻“Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam,” và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu nầy: “Ngươi phải yêu người lân cận như mình.” Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp.”💓

‭‭Rô-ma‬ ‭13:8-10‬

Rô-ma 13:10
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *