Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ!
II Tê-sa-lô-ni-ca 3:5 – VI1934

Cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ!
II Tê-sa-lô-ni-ca 3:5 – RVV11

No automatic alt text available.

II Tê-sa-lô-ni-ca 3: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *