Vì có thể người ta không biết, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng của anh chị em. “Làm việc gì cũng hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta”
Nguyện xin Chúa xức dầu, thêm ơn trên anh chị em để công việc được kết quả trong ý muốn Chúa <3

Image may contain: text

I Cô-rinh-tô 15: 58
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *