Ê-phê-sô 4:29

☀️CUỘC SỐNG MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST 🌳Vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. 🔹Tâm trí họ tối tăm, xa

Ê-phê-sô 4:29

☀️CUỘC SỐNG MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST 🌳Vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. 🔹Tâm trí họ tối tăm, xa